காலம் மற்றும் சரிபார்த்தல்

இல்லை திருத்துதல்

காலம் குறைக்கப்பட்டது ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த நேரத்தில் வெளியீடு

அல்லது சரிபார்த்தல் என்று அவர்கள் பதினாறாவது ஆண்டு அடைந்துவிட்டோம் வயது உரிமம் காலாவதியான அனுமதிக்க முடியாது வைத்திருப்பவர் எடுத்து.

கட்டளை மற்றும் நடத்தை கப்பல் கோரிக்கை சரிபார்த்தல் ஒரு உரிமம் இருக்கலாம் பின்னர் செய்யப்பட்ட காலக்கெடுவை மற்றும் போன்ற ஒரு வழக்கில்.

யாச்டிங் தொழில்

காலம் அடுத்த காலம்; ஆரம்பிக்கும் நாளிலிருந்து சரிபார்த்தல். செயல்படுத்த விதிகள் கட்டுரை அறுபது-ஐந்து சட்ட விதி பதினெட்டு ஜூலை.

குறியீடு.